Voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Familie Stol-bootverhuur 


VAN:
familie Stol-bootverhuur
Schipvaart 21

9883 pn
OLDEHOVE

hierna te noemen: Familie Stol-bootverhuur 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Familie stol-bootverhuur: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Huurder: de wederpartij van Familie Stol-bootverhuur.
Familie Stol: eigenaar van het schip
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 

 

 

 

 

 

Artikel 2 Algemeen

1. Verhuur vindt plaats tussen Familie Stol-bootverhuur en de huurder.
Wanneer Familie Stol-bootverhuur een andere persoon aanstelt om namens hem als zodanig op te treden, wordt dit de huurder schriftelijk meegedeeld.
De verhuur gebeurt volgens het door Familie Stol-bootverhuur opgestelde huurcontract, met de daarin opgenomen huurvoorwaarden.

2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Familie Stol-bootverhuur en een huurder waarop Familie Stol-bootverhuur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Familie Stol-bootverhuur, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Familie Stol-bootverhuur en huurder zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 

 

 

 

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en reservering

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Familie Stol-bootverhuur gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Familie Stol-bootverhuur is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Een reservering is definitief nadat Familie Stol-bootverhuur het huurcontract ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. (Zie bovendien Artikel 6. Betaling)

4. Het huurcontract dient met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Familie Stol-bootverhuur te worden geretourneerd.
 

 

 

 

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Familie Stol-bootverhuur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Familie Stol-bootverhuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Familie Stol-bootverhuur  worden verstrekt. Dan heeft Familie Stol-bootverhuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.

3. Ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, dan wel voor uit die opdracht voortvloeiende, geleden of nog te lijden schade door de huurder of Familie Stol-bootverhuur, op welke wijze en in welke vorm dan ook, waaronder schade geleden of nog te lijden door derden, kan Familie Stol-bootverhuur op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Indien mocht blijken dat aansprakelijkheid niettemin moet worden aangenomen, dan is Familie Stol-bootverhuur slechts aansprakelijk tot de hoogte van het overeengekomen bedrag waarvoor de opdracht werd uitgevoerd.

4. Bij wijziging van de overeenkomst door de huurder geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder tot wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Familie Stol-bootverhuur worden bevestigd.  Uitstel van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de huurder onverwijld worden meegedeeld. De huurder kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 

 

 

 

 

 

Artikel 5 Bevestiging

1. De huurder wordt het huurcontract in tweevoud toegestuurd. Één exemplaar is voor de huurder.

2. Het huurcontract dient zo spoedig mogelijk (binnen 5 dagen) door de huurder ingevuld en ondertekend aan Familie Stol-bootverhuur terug te worden gestuurd.
 

 

 

 

 

 

Artikel 6 Betaling / Borg

1. Na ontvangst door Familie Stol-bootverhuur van het huurcontract dient 50% van de totale huursom op de bankrekening van Familie Stol-bootverhuur te worden bijgeschreven daarna is de boeking definitief. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken vóór de aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven. Bij vertrek zal de huurder de borg a 500 euro ter beschikking stellen aan de verhuurder.


2. Bij boeking binnen een kortere periode dan 3 weken dient de totale huursom na ondertekening van het huurcontract te worden voldaan.

3. De boot wordt bij overdracht schoon afgeleverd en dient in dezelfde staat weer te worden ingeleverd, zo niet; zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen (€ 70,00). 
 

4. huisdieren welken, kosten 25 euro per week 

 

 

 

 

Artikel 7 Incassokosten

1. Is huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan kan de verhuurder besluiten om een incassoprocedure in gang te zetten. Op dat moment komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Familie Stol-bootverhuur hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van huurder.

4. Huurder is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 

 

 

 

 

 

Artikel 8 Annulering

Bij annulering is verschuldigd:
- tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode:
50% van de totale huursom,
- van 12 tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode:
60% van de totale huursom,
- van 8 tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode:
75% van de totale huursom,
- van 4 weken tot 1 dag voor de aanvang van de huurperiode:
90% van de totale huursom en
- vanaf de aanvangsdatum: 100%.
 

 

 

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Familie Stol-bootverhuur is niet aansprakelijk voor de handelwijze of het in gebreke blijven van de huurder.
 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Ontbinding van het huurcontract

Familie Stol-bootverhuur behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het schip door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Familie Stol-bootverhuur tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.

 

 

 

 

 

Artikel 11 Klachten

1. Klachten, welke betrekking hebben op de handelwijze van Familie Stol-bootverhuur en klachten ten aanzien van de technische staat, inventaris en/of uitrusting van het schip, dienen rechtstreeks bij Familie Stol-bootverhuur te worden ingediend.

2. Klachten dienen binnen 24 uur na constatering aan Familie Stol-bootverhuur worden doorgegeven.
 

 

 

 

 

 

Artikel 12 Beschikbaarstelling

1. Familie Stol-bootverhuur verplicht zich het schip in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen.

2. De huurder legitimeert zich voor de afvaart bij Familie Stol-bootverhuur middels een geldig legitimatiebewijs.

3. Familie Stol-bootverhuur dient voor de aanvang van de huurperiode de huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en deze schriftelijk voor de huurder vast te leggen.

4. Het schip wordt schoon en met gevulde water- gas- en brandstoftanks beschikbaar gesteld.

5. De huurder dient het schip voor overname aan de hand van de aanwezige inventaris- en checklijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

6. Familie Stol-bootverhuur heeft t.b.v. huurder en diens mede opvarenden WA-casco verzekering afgesloten.
 

 

 

 

 

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. De huurder dient aan het einde van de huurperiode het schip met volle water- en dieseltanks af te leveren.

2. Het schip wordt door de huurder tijdig, voor het aflopen van de huurperiode in de thuishaven teruggebracht (tenzij anders is overeengekomen).
3. Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.

4. Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht.

5. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed.

Artikel 14 Vaargebied

Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied. Verzekerd vaargebied: alle Nederlandse binnenwateren (met uitzondering van de Wadden, het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen, Eems en Dollard).
 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met Familie Stol-bootverhuur is overeengekomen.  

 

 

 

 

 

Artikel 15 Schade of pech

1. Bij schade, pech, averij of anderszins neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met Familie Stol-bootverhuur.

2. De huurder stelt Familie Stol-bootverhuur en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.

3. Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp.
Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering op het schip. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
 

 

 

 

 

 

Artikel 16 Algemeen

1. Het is de huurder ondermeer niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming
van Familie Stol-bootverhuur:
- met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan diegenen welke op het
reserveringsformulier zijn opgegeven.
- aan wedstrijden deel te nemen;
- veranderingen aan schip en uitrusting aan te brengen;
- uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden;
- 's nachts te varen;
- het schip onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen;
- telefoongesprekken te voeren per marifoon;
- andere vaartuigen te slepen.

2. Kosten, welke direct verband houden met het gebruik van het schip,
zoals haven, brug, kade, sluis- en liggelden, evenals kosten voor brandstof,
zijn voor rekening van de huurder.

3. De huurder verklaart met het schip en de uitrusting als "een goed schipper"
om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Familie Stol-bootverhuur geen invloed kan uitoefenen.

3. Familie Stol-bootverhuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Familie Stol-bootverhuur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Familie Stol-bootverhuur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 

 

 

 

 

 

Artikel 18 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Familie Stol-bootverhuur gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Familie Stol-bootverhuur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Familie Stol-bootverhuur niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.